فولاد 1.5860

فولاد سمانتاسیون 1.5860

فولاد 1.5860 به عنوان یکی از گریدهای مهم خانواده فولادهای سمانتاسیون محسوب می‌شود، این فولاد از استحکام و چقرمگی بالا برخوردار است.
فولادهای سمانتاسیون فولادهایی هستند که سختی سطحی آنها افزایش یافته و سختی عمق قطعه بدون تغییر باقی می‌ماند، این فولادها در گروه فولادهای پرکاربرد قرار دارند.

راهنمای خرید فولاد 1.5860

فولاد 1.5860 را می‌توان در ساخت میل‌لنگ و چرخ‌دنده برای تنش‌های بسیار بالا استفاده نمود.

اسپانیا :F.153

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1080-1420
سختی: (HB) 245

دمای سخت کردن: 780-800
دمای آنیل کردن: 610-650
دمای آهنگری: 850-1150

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)

C Si Mn S P Cr Ni
0.10-0.17 0.15-0.35 0.4-0.7 0.035 0.035 0.90-1.30 4.25-4.75

میل لنگ و چرخ دنده برای تنش های بالا

فولاد 1.5860 به عنوان یکی از گریدهای مهم خانواده فولادهای سمانتاسیون محسوب می‌شود و می‌توان در ساخت میل‌لنگ و چرخ‌دنده برای تنش‌های بسیار بالا از آن استفاده نمود.