عنوان فارسی: مبانی مکانیک مکانیک محیط پیوسته – ویرایش چهارم
عنوان انگلیسی: Fundamental Mechanics of Fluids – Third Edition
سال انتشار: 2010
محل انتشار: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier
30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA
Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 535
نویسندگان: W. Michael Lai
David Rubin
Erhard Krempl

Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier
30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA
Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK

Copyright   2010, Elsevier Inc. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science & Technology Rights
Department in Oxford, UK: phone: (þ44) 1865 843830, fax: (þ44) 1865 853333,
email: permissions@elsevier.com. You may also complete your request online
via the Elsevier homepage (http://www.elsevier.com), by selecting “Support & Contact”
then “Copyright and Permission” and then “Obtaining Permissions.”

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Application submitted

British Library Cataloguing-in-Publication Data
A catalogue record for this book is available from the British Library.

ISBN: 978-0-7506-8560-3

For information on all Butterworth–Heinemann publications,
visit our web site at: www.elsevierdirect.com

Printed in the United States of America
09 10 11 12 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

لینک دانلود کتاب:

جهت دانلود کلیک کنید!

اشتراک گذاری این محتوا، پلتفرم خود را انتخاب کنید!

تازه‌ترین کتاب‌ها

0 0 votes
امتیاز به این محصول