میکروسکوپ الکترونی (Electron Microscopy):

تامین و واردات میکروسکوپ های الکترونی پیشرفته جهت استفاده در آزمایشگاه ها، دانشگاه ها و صنایع.
  • AFSEM – correlative AFM and SEM
  • Accessories for SEM applications
  • Cryo preparation system for scanning electron microscopy
  • Detectors for SEM applications
  • In situ TEM solutions
  • In situ stages for electron microscopy and µXCT
  • Sample preparation for electron microscopy
  • Sputter & carbon coaters
  • Tabletop- and Compact-Scanning Electron Microscopes