علوم زیستی (Life Sciences):

تامین و واردات کلیه قطعات و تجهیزات پیشرفته در زمینه علوم زیستی از برترین شرکت های جهان.

  • Electrospinning and electrospraying equipment
  • Filters for fluorescence analytics
  • High-throughput cellular imagers
  • High-throughput cellular imagers
  • Optical tweezers
  • QCM-D Quartz Crystal Microbalance
  • Surface plasmon spectrometers