مواد علمی و تحقیقاتی (Material Science):

تامین و توزیع مواد مصرفی در آزمایشگاه ها و صنایع و همچنین تجهیزات پیشرفته از شرکت های آسیایی، اروپایی و آمریکایی.

 • Furnace for crystal fabrication
 • Hall effect
 • Langmuir-Blodgett systems
 • Material optical properties
 • Nanoindenters – Nanohardness tester
 • Particle size analyzers
 • Photo lithography systems
 • QCM-D Quartz Crystal Microbalance
 • Spectroscopic ellipsometers
 • Spin coater
 • Systems for solar cell characterization
 • Systems to measure physical properties
 • Very-low resistance measurements